1. Toepasselijkheid                                                                                                                                                                                                               

 a. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle te verrichten leveringen, tenzij die toepasselijkheid bij het sluiten van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uitdrukkelijk en schriftelijk is uitgesloten.                                                                                                                   

b. Inkoop-, aanbestedings-  of andere voorwaarden, waarnaar door de opdrachtgever wordt verwezen, zijn voor ons niet geldend, tenzij wij deze uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard.

2. Aanbieding en overeenkomst                                                                                                                                                                                         

a. De aanbieding is vrijblijvend.                                                                                                                                                                                         

b. De overeenkomst komt tot stand door de ondertekening van de offerte door de opdrachtgever en de door onze schriftelijke of elektronische opdrachtbevestiging.                                                                                                                                                                                                         

c. De overeenkomst verbindt ons slechts tot hetgeen in de opdrachtbevestiging is vermeld.                                                                                                   

d. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met onze werknemers binden ons niet voor zover zij niet schriftelijk door ons bevestigd zijn.                             

e. Wij zijn gerechtigd een opdracht te annuleren zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Een eventueel reeds betaalde aanbetaling zullen wij alsdan onmiddellijk terugbetalen.                                                                                                                                                                                       

f. Wij zijn gerechtigd onderaannemers en/of onderleveranciers in te schakelen.

3. levering en Uitvoering                                                                                                                                                                                                   

a. De levering wordt uitgevoerd na ontvangst van de betaling zoals aangegeven op de factuur                                                                                             

b. De levertijd gaat in na de totstandkoming van de overeenkomst en wel op de dag van ontvangst van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, waaronder begrepen de door de opdrachtgever goedgekeurde opdrachtbevestiging.                                                                                             

c. De goederen gelden als zijnde geleverd, wanneer deze of de belangrijkste onderdelen daarvan – één en ander in redelijkheid ter onzer beoordeling – ter keuring c.q. ter verzending gereed zijn, en nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.                                                                             

d. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de opdrachtgever geen recht op niet nakoming van enige jegens ons aangegane verplichting, noch op het al dan niet met rechterlijke machtiging te verrichten of doen verrichten van de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

e:Ingeval wij tot schadevergoeding gehouden zijn, is de schade beperkt tot 25% van de overeengekomen prijs.                                                                           

f. Wij zijn niet aansprakelijk voor de niet, niet tijdige en/of niet behoorlijke nakoming van onze verplichtingen indien, voor zover en voor zolang deze nakoming geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend, is vertraagd, belemmerd of verhinderd door overmacht.                                                                                         

g. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.

h. Indien de overeenkomst tevens het installeren betreft van de gekochte producten, dan valt de eindverantwoordelijkheid voor deze installatie werkzaamheden ten alle tijden bij de installateur, nimmer bij Alternative Heating. 

i. Alternative Heating kan een installateur aanbevelen, de opdrachtgever blijft eindverantwoordelijkheid van de keuze voor de installateur/uitvoerder.

j. De opdrachtgever heeft het recht om een eigen installateur in te schakelen. Alternative Heating is immers uitsluitend leverancier van de producten

4. Prijs                                                                                                                                                                                                                             

a. De overeengekomen prijs is, daar waar niet anders vermeld, inclusief omzetbelasting (BTW). Wijzigingen van BTW tarieven worden te allen tijde verrekend. 

b. De prijs is gebaseerd op levering zonder onderbreking, tenzij vooraf overeengekomen.                                                                                                       

c. Indien na de datum van de aanbieding één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge van voorziene omstandigheden- zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.                                                                                           

d. Ingeval franco-levering is overeengekomen, zijn de kosten van het vervoer – lossen daarin niet begrepen – tot op het bouwwerk in de prijs inbegrepen.         

e. Bij zendingen onder € 250,00 (netto excl. BTW) evenals bij retouren zijn de kosten voor rekening van de afnemer.                                                               

f. Alle goederen reizen voor risico van de opdrachtgever, ook indien franco levering is overeengekomen.                                                                                 

g. Indien levering op het bouwwerk door het ontbreken van bestrating of weg, dan wel door andere omstandigheden wordt verzwaard, zijn wij gerechtigd hieruit ontstane kosten in rekening te brengen.                                                                                                                                                                             

h. Wij hebben het recht de opdrachtgever de in rekening te brengen prijs te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van 2%, welke toeslag slechts bij betaling binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum niet is verschuldigd.                                                                                                                     

i. Kleine afwijkingen in de maatvoering geven opdrachtgever geen recht op verrekening wegens minderwerk.                                                                                         

  5. Betaling                                                                                                                                                                                                                   

a. Het tijdstip wordt bepaald door de opdrachtgever ondertekende offerte/opdrachtbevestiging, het tijdstip wordt bepaald op het moment van aanbieding van onze factuur.                                                                                                                                                                                                                 

b. Betaling bij levering goederen/bestelling website: 100% betaling bij aanvaarding van de opdrachtbevestiging, waarna de goederen binnen 5 werkdagen geleverd worden. Uitgezonderd bij geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend, is vertraagd, belemmerd of verhinderd door overmacht. 

c. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden op de door ons aan te wijzen rekening, waarbij wij ons het recht voorbehouden vorderingen en/of betalingen van c.q. aan onze bedrijven onderling te compenseren.                                                                                                             

d. Bij overschrijding van enige in de voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever boven het door hem verschuldigde een vertragingsrente verschuldigd van 3% per maand, zonder dat daartoe een voorafgaande aanmaning is vereist.                                             

e. Een overeengekomen betalingskorting mag niet in mindering gebracht worden indien oude rekeningen na de vervaldatum onbetaald zijn.                             

f. Indien de afnemer c.q. opdrachtgever nalatig is gebleven zijn verplichtingen tijdig en behoorlijk na te komen, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vallende op de inning van het door de opdrachtgever verschuldigde, voor rekening van opdrachtgever. In alle gevallen kan voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag van tenminste 15% van de uitstaande vordering in rekening worden gebracht.                                                   

g. De afnemer c.q. opdrachtgever is in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn, ook zonder dat ingebrekestelling heeft plaatsgevonden.  

6. Eigendomsvoorbehoud                                                                                                                                                                                                       

a. De eigendom van de door ons geleverde goederen gaat eerst op de opdrachtgever over, wanneer deze aan ons al het terzake van   de overeenkomst verschuldigde volledig heeft betaald.

7. Garantie, reklamering en aansprakelijkheid                                                                                                                                                                     

a. Wij staan in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen.                                                                                                                           

b. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst voortvloeit, zijn wij met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie gehouden.                                                                                                                 

c. Op alle goederen geven wij niet meer garantie dan aan ons door deze leverancier wordt gegeven.                                                           

d. Reclamering van gebreken dient binnen 8 dagen na de levering aan ons per aangetekend schrijven of email (incl. ontvangstbevestiging) te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak tegen ons inzake de gestelde gebreken.                                                                                           

e. Indien wij gehouden zijn tot het geven van garantie, dan zal onze aansprakelijkheid c.q. te geven vergoeding nimmer meer bedragen dan het oorspronkelijke factuurbedrag.                                                                                                                                                                                                               

 f. In elk geval van schade dient aangetoond te worden dat Alternative Heating deze schade veroorzaakt heeft.                                                                       

g. Behoudens het bepaalde in lid a t/m f zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade in welke vorm dan ook die de opdrachtgever mocht lijden.

 8. Overmacht                                                                                                                                                                                                                   

a. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de  overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk  verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, vertraagde levering van bestelde materialen, transport moeilijkheden, mechanische en andere ernstige storingen in ons bedrijf of het bedrijf van onze leverancier, bijvoorbeeld brand, vorst, werkstaking, uitsluiting, oproer en oorlog.

9. Annulering                                                                                                                                                                                                                   

a. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert binnen 14 dagen voor levering, hebben wij het recht op een schadeloosstelling, die in ieder geval 30% van de overeengekomen prijs bedraagt.

10. Retourzendingen                                                                                                                                                                                                         

a. De afnemer c.q. opdrachtgever is slechts gerechtigd geleverde zaken aan ons te retourneren na onze schriftelijke toestemming.

11. Verstrekte gegevens en adviezen                                                                                                                                                                                 

a. Onze adviezen worden naar beste kennis gegeven. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor (mondeling of schriftelijk) gegeven adviezen. Ons advies kan de afnemer c.q. opdrachtgever nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de gegevens omtrent samenstelling van zaken en toepassingsmogelijkheden.

12. Geschillen                                                                                                                                                                                                                       

a. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met de gesloten overeenkomst zullen worden beslist door de bevoegde Rechter van de plaats onzer vestiging, onverminderd onze bevoegdheid het geschil aan het oordeel te onderwerpen van de naar de regelen der wet bevoegde rechter. 

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00